آنچه در سمینار “سلام به فرایند محوری” مطرح می شود:

 • تشریح معایب سازمان ها وظیفه گرا
 • ارائه شاخص های تشخیص درصد فرایند محوری سازمان
 • تشریح مزایای تغییر رویکرد به فرایند محوری
 • ارائه راهکارهای کاربردی و امتحان شده برای گذر از وظیفه گرایی به فرایند محوری
 • ارائه راهکارهای روبرویی با “مقاومت به تغییر” از طرف پرسنل

مزایای شرکت در سمینار:

 • دریافت فایل صوتی و اسلایدهای سمینار
 • معرفی چند تکنیک کم هزینه برای سیستم سازی کسب و کار
 • جمعه 8 شهریور 1398 - ساعت 10 الی 12:30
 • اصفهان، خیابان مشتاق دوم
 • سمینار
 • غیرفعال بعلت اتمام مهلت ثبت نام
... مهلت ثبت نام به پایان رسیده
X