مدلسازی فرایندها یعنی طراحی تصویری از فرایندهایی که در کسب و کار ما اجرا می‌شوند، که این طراحی در محیط نرم افزار و بر اساس استاندارد انجام می‌شود.

مدلسازی فرایندها

مدلسازی فرایندها، در محیط نرم افزارهای تخصصی انجام می‌شود و کمک می‌کند که روش اجرای کارها را به یک طرح قابل درک و شفاف تبدیل کنیم. برای این که خروجی کار برای همه قابل درک باشد و برداشت یکسانی از آن شود، طراحی را بر اساس یک استاندارد بین المللی با عنوان BPMN2 یا Business Process Modeling Notation انجام می‌دهیم، که کامل و جامع هست و انواع رخدادها، اقدامات و شروط موجود در فرایند را پوشش می‌دهد.

این استاندارد با انواع نرم افزارهای مدلسازی و BPMS روز دنیا سازگار است و برای پرسنل هم به راحتی با آموزش کوتاهی قابل یادگیری است.

مزایای مدلسازی فرایند:

  •  تبدیل دستورالعمل‌ها و مقررات، به نمای تصویری قابل درک
  • صرفه‌جویی زمان و پول از طریق پیش‌بینی تاثیر تغییر در فرایند، تعداد پرسنل، ابزارها و… قبل از اینکه در عمل انجام شوند.
  • بررسی و تحلیل فرایندها برای شناسایی نقاط ضعف، باگ‌ها، محل‌‌های پرت زمان یا هزینه و…
  • تهیه شرح شغل یا شرح وظایف بصورت پویا
  • بهبود و توسعه فرایندها

اگر درمورد مدلسازی فرایند نیاز به گفتگو با ما دارید!

کافی است روی این دکمه کلیک کنید!