• مدرس و مشاور کسب و کار
  • متخصص سیستم‌سازی کسب و کار
  • دانش‌آموخته دکتری حرفه‌ای مدیریت کسب و کار (DBA)
  • تأیید صلاحیت شده بعنوان متخصص مدیریت فرایندهای کسب و کار و معماری فرایند از موسسه CQM
  • بنیانگذار کلینیک کسب و کار رستا
  • مدرس مؤسسات آموزش عالی
  • دارای تجربه طراحی بیزنس مدل برای بیش از 50 صنعت متفاوت