مدلسازی فرایندها یعنی طراحی تصویری از فرایندهایی که در کسب و کار ما اجرا می‌شوند، که این طراحی در محیط نرم افزار و بر اساس استاندارد انجام می‌شود.

مدل سازی فرایندها

مدلسازی فرایندها، در محیط نرم افزارهای تخصصی انجام می‌شود و کمک می‌کند که روش اجرای کارها را به یک طرح قابل درک و شفاف تبدیل کنیم. برای این که خروجی کار برای همه قابل درک باشد و برداشت یکسانی از آن شود، طراحی را بر اساس یک استاندارد بین المللی با عنوان BPMN2 یا Business Process Modeling Notation انجام میدهیم، که کامل و جامع هست و انواع رخدادها، اقدامات و شروط موجود در فرایند را پوشش می‌دهد.

این استاندارد با انواع نرم افزارهای مدلسازی و BPMS روز دنیا سازگار است و برای پرسنل هم به راحتی با آموزش کوتاهی قابل یادگیری است.

1-  تبدیل دستورالعمل ها و مقررات، به نمای تصویری قابل درک

2- صرفه جویی زمان و پول از طریق پیش بینی تاثیر تغییر در فرایند، تعداد پرسنل، ابزارها و… قبل از اینکه در عمل انجام شوند

2- بررسی و تحلیل فرایندها برای شناسایی نقاط ضعف، باگ ها، محل های پرت زمان یا هزینه و…

3- تهیه شرح شغل یا شرح وظایف بصورت پویا

4- بهبود و توسعه فرایندها

اگر درمورد مدلسازی فرایند نیاز به گفتگو با ما دارید!

کافی است روی این دکمه کلیک کنید!