کارگاه آموزشی طراحی فرایند استخدام
تاریخ شروع

17:00

چهارشنبه - 1402/03/10

تاریخ پایان

18:00

چهارشنبه - 1402/03/10

آدرس

اصفهان، آموزشگاه پندار

این کارگاه هم پشتیبانی یک هفته‌ای ارائه منابع تکمیلی دارد

توضیحات کارگاه "طراحی فرایند استخدام"

استخدام نیروی جدید همیشه یکی از فرایندهای پر چالش برای سازمان‌ها‌ست.

این فرایند شامل پیش‌نیازها و اقدامات موازی است که در قالب یک فرایند قرار می‌گیرد.

بدون طراحی یک فرایند متناسب با قواعد شرکتمان استخدام به یک سرعت‌گیر و مشکل تبدیل می‌شود.

در این کارگاه گام به گام فرایند استخدام را طراحی میکنیم.

اطلاعات تکمیلی کارگاه " طراحی فرایند استخدام"

خروجی این کارگاه یک فرایند طراحی شده با استاندارد BPMN است که می‌توانید آن را از این لینک دریافت کنید.