توهمات سمی

سی آر ام

توهمات سمی (3) : سی آر ام

تحقیقات نشان میدهد خیلی از سازمانها بعد از یکی دو سال نرم افزار CRM را کنار میگذارند! علتش را میدانید؟ ما واقعا در سازمانمان نگرش CRM را پیاده کردیم؟ یا فقط نرم افزارش راه اندازی شده؟
ادامه مطلب
X