توهمات سمی (3) : سی آر ام

سی آر ام

معرفی مجموعه توهمات سمی:

خیلی از اوقات برای حل مشکلات سازمان و کسب و کارمان سراغ راهکارها، رویکردها و اجرای سیستم های مدیریتی کلان رفتیم، اما متاسفانه در عمل بعد از اجرای آنها نتیجه ای که منتظرش بودیم را نگرفتیم، دراکثر موارد این نتیجه نگرفتن ناشی از این است که ما آن رویکرد مدیریتی را به درستی نشناختیم و در واقع انتظاراتی که از اجرای آن داشتیم توهم بوده وقتی که بابت این توهم: “زمان”، “پول” و “انرژی” سازمان صرف شود، این هدررفت منابع، درست مثل سم به عمق سازمان ما نفوذ میکند و تأثیرات مخربی دارد… مجموعه توهمات سمی تلاش میکند با بررسی دست آوردها و عملکرد بعضی از راهکارها، رویکردها و ابزارهای مدیریتی، انتظارات ما را به سمت واقعیت ببرد، تا از اقداماتی که برای بهبود و توسعه کسب و کارمان انجام میدهیم نتیجه بهتری بگیریم.

در این قسمت قرارست دیدمان به CRM کمی تغییر کند. ما واقعا در سازمانمان نگرش CRM را پیاده کردیم؟ یا فقط نرم افزارش مستقر شده؟ چقدر دیتا و اطلاعات در CRM وارد کردیم و چقدر گزارش از آن گرفتیم؟! چقدر از آن گزارشات برای اقدامات بعدی استفاده کردیم؟

پیام بگذارید

X