فرایند چیست؟

فرایند چیست؟

شاید کلمه “فرایند” زیاد به گوشمان خورده باشد. یا وقتی سراغ مکانیزاسیون کارهای سازمان یا سیستم سازی کسب و کارمان می رویم، متوجه می شویم که اولین قدم: شناسایی فرایندهاست.

در این ویدئو فرایند رو بصورت جزء به جزء و با یک مثال ساده توضیح دادم (البته این فرایند در دنیای واقعی خیلی پیچیده ترست، ولی برای درک مفهوم فرایند همین سطح عنوان شده کافی است)

 

پیام بگذارید

X