عمارت وینچستر، درسی برای کسب و کار

عمارت وینچستر، درسی برای کسب و کار

عمارت وینچستر در کالیفرنیا، که عمارت بسیار گران و در عین حال مرموزی است به ما یادآور میشود که:

همانطور که صرف پول هنگفت و زمان زیاد، داشتن تجهیزات لوکس و ابزارهای گران، باعث نشده که این عمارت “کارایی” داشته باشد، در سازمان و شرکت و کسب و کار ما هم، این عوامل ما را به موفقیت نمیرساند!

گران ترین تجهیزات، خبره ترین یا وفادارترین کارمندها، تلاش مضاعف و… وقتی منسجم نباشند و ارتباطات آنها با هم مبهم باشد، ما را به هدف نمیرساند…

مدیریت فرایندهای کسب و کار، راهکاری است که هم ضعف های ما را شناسایی میکند و هم بین نقاط قوت و منابعی که داریم انسجام ایجاد میکند.

اگر بین سازمان ما و عمارت وینچستر شباهتی وجود داشته باشد، خبر خوب این است که اصلاح عمارت وینچستر کار خیلی سختی است، ولی اصلاح ساختار سازمان به لطف رویکرد “مدیریت فرایند” بسیار راحت تر است!

پیام بگذارید

X