فرایند از نگاه دکتر همر

فرایند از نگاه دکتر همر

آقای مایکل همر که پدر مهندسی مجدد فرایندها لقب گرفته است، یک تعریف شاخص ساز از فرایند دارد
بر اساس معیاری که در این ویدئو از ایشان نقل کردم، اگر داریم در سازمانمان کارهای تکراریِ بی نتیجه انجام میدهیم، دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید آنها را حذف کنیم، یا به نحوی تغییرشان دهیم که برای ما خروجی ارزشمندی بسازند.
اولین قدم برای مدیریت فرایندهای کسب و کار و یا سیستم سازی کسب و کار این است که فرایند را به درستی درک کنیم

پیام بگذارید

X